Eigen initiatieven? Et er oer ha?

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. De raad kan ook het college uitnodigen. Het gesprek gaat over een actueel onderwerp. Bijvoorbeeld omdat de raad een nieuwe beleidsnota of een plan voor een gebied op Terschelling gaat vaststellen. Of omdat raadsleden over een onderwerp met inwoners willen spreken.

De raad wil het inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijk maken om met elkaar in gesprek te komen. Bovendien kan de raad de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers meenemen in de raadsvergadering. Dan neemt de raad een besluit over het onderwerp.

Het presidium bepaalt of Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe wordt georganiseerd en over welk onderwerp. Via vergaderingen op de website en de Terschellinger worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Het presidium bepaalt ook wie actief uitgenodigd wordt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken. Naast raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente, kan dus iedereen zijn of haar mening geven over het onderwerp. U helpt de voorzitter door u vooraf aan te melden bij de griffie. De raadsgriffier is bereikbaar op: 0562 - 446 244 of via grifts@terschelling.nl.

Om de gesprekken goed te laten verlopen, gelden 5 regels:

1. U bent uitgenodigd
De raad wil met Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe/ et er oer habbe op een meer informele manier met u in gesprek gaan. Hebt u een opvatting over een agendapunt? Neem dan deel aan Et er oer ha/et 'r ower hevve / et er oer habbe. In de uitnodiging, op de website of in de krant staat waar het gesprek plaatsvindt. U kunt plaatsnemen op de tribune in de zaal. Bij de start van het gesprek vraagt de voorzitter of er aanwezigen zijn die mee willen praten en nodigt hen uit aan tafel.

2. U praat mee
Afhankelijk van het onderwerp stellen raadsleden vragen aan u of vragen u om uw mening. De voorzitter leidt het gesprek en geeft u het woord. U blijft gedurende het hele gesprek aan tafel zitten om mee te praten.

3. Het oordeel komt in de raadsvergadering
De raadsleden gaan niet met u, of collegeleden in discussie. Raadsleden verzamelen informatie om tot een oordeel te kunnen komen. Het oordeel over het onderwerp en het debat tussen de raadsfracties vindt plaats in de commissie- en raadsvergadering.

4. Houd het kort!
Voor alle deelnemers aan het gesprek geldt: houd het kort. Een bondige bijdragen werkt beter dan een lang verhaal.

5. De voorzitter is de baas
Om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt en het gesprek plezierig verloopt, heeft de voorzitter de regie. Dit betekent dat de voorzitter kan bepalen dat een vraag of opmerking niet in Et er oer ha/ et ‘r ower hewwe / et er oer habbe thuishoort. Het houdt ook in dat alle deelnemers aan het gesprek het woord vragen aan de voorzitter.

Top