Rekenkamercommissie

De gemeentewet verplicht elke Nederlandse gemeente een rekenkamerfunctie te hebben. De gezamenlijke Rekenkamercommissie is begin 2014 gestart en ondersteunt de gemeenteraden van de Waddeneilanden in de taken, door het bestuur van een gemeente te onderzoeken. De Rekenkamercommissie legt haar bevindingen en aanbevelingen in de vorm van rapporten voor aan de gemeenteraden. De commissie is onafhankelijk en heeft drie leden die geen directe binding hebben met de politiek van de eilanden. 

Wat doet de Rekenkamercommissie?
De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld dat zij tot haar beschikking heeft wel goed besteed. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een gemeentelijke taak. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd aan de gemeenteraden. De Rekenkamercommissie geeft geen politiek oordeel, maar aanbevelingen voor verbetertrajecten. De gemeenteraad bepaalt welke politieke of bestuurlijke gevolgen een onderzoek moet krijgen. De raden kunnen de colleges van B&W vragen om maatregelen te treffen. Het is de bedoeling dat de gemeente leert van rekenkameronderzoek.
De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog wat er op de eilanden leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisaties speelt. De Rekenkamercommissie vraagt wel nadrukkelijk aan de gemeentebesturen om ook onderwerpen aan te dragen. Ook u als burger kunt zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek, bij voorkeur via het onderstaande e-mail adres.

Visie en werkwijze Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal bestuur in de gemeenten. In een visiedocument, reglement van orde en jaarplannen staan de visie en werkwijze van de Rekenkamercommissie verder uitgeschreven. Deze stukken zijn op de website van de www.dewaddeneilanden.nl te downloaden. 

Heeft u vragen of opmerkingen aan de rekenkamercommissie kunt u ons bereiken via de e-mail: rekenkamercommissie@dewaddeneilanden

documenten rekenkamercommissie de Waddeneilanden

Top