Contact met de gemeenteraad?

1. E-mail sturen:

Er kan een e-mail aan de (volledige) gemeenteraad worden gestuurd via de e-mail: grifts@terschelling.nl

Deze e-mail wordt als ingekomen stuk behandeld bij de eerstvolgende raadsvergadering (zie procedure beneden op deze pagina) en wordt derhalve openbaar gemaakt.

De raadsleden zijn ook te bereiken via hun eigen e-mail, te vinden op de pagina van de raadsleden, zie hiervoor de link.  

2. Brief sturen:

Er kan ook een brief worden gestuurd naar de volledige gemeenteraad, via onderstaand postadres:

Gemeenteraad Terschelling

t.a.v. de Griffie

Burg. v. Heusdenweg 10a

Postbus 14, 8880 AA West- Terschelling

Deze brief wordt als ingekomen stuk behandeld bij de eerstvolgende raadsvergadering (zie procedure beneden op deze pagina) en integraal op internet geplaatst bij de ingekomen stukken.

3. Bellen:

Voor eventuele vragen kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad in haar werkzaamheden. De griffie is telefonisch te bereiken via: (0562) 446244. Vraag bij de publieksbalie voor de griffie, zodat u wordt doorgeschakeld.

4. U bent welkom om naar een vergadering van de gemeenteraad of raadscommissie te komen

Raadsvergaderingen en vergaderingen van de raadscommissie vinden plaats op woensdagavond, zie hiervoor de link.

Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid om in te spreken, tijdens de raadsvergadering kan dit niet. De commissievergadering is opiniĆ«rend, de raadsvergadering is besluitvormend.  

Wat gebeurt er met uw e-mail of brief?

Wat er met uw e-mail of uw brief gebeurt

Uw e-mail of brief gaat aan het eind van elke week naar alle raadsleden. Ook komt het op de lijst van ingekomen stukken op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering.

De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
  • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven. Deze reactie krijgt u dan binnen 6 weken.
  • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een raadscommissie of de raad (altijd geanonimiseerd).

U ontvangt van de griffier, namens de gemeenteraad een brief over de wijze van afhandeling


U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen. 

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar:

  • De Griffie kan de brief of e-mail doorsturen naar mensen die hem opvragen.
  • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.
  • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt indien de brief wordt opgevraagd.

Top