Nieuws

Taco Lugt stopt als fractievoorzitter van de VVD

Vanaf heden neemt Danny Ruige het fractievoorzitterschap van de VVD over van Taco Lugt. Dhr. Lugt zegt hierover: "Na inmiddels alweer 6 jaar met veel enthousiasme leiding te hebben gegeven aan de VVD fractie op Terschelling, vind ik het nu tijd om het stokje door te geven.

Na uitgebreid overleg met de fractie heeft Danny Ruige zich bereid gevonden deze rol per direct van mij over te nemen. Ik feliciteer hem hiermee en wens hem veel succes.

Ik blijf mij overigens wel gewoon inzetten voor de eilander gemeenschap als VVD gemeenteraadslid."
 

Gemeenteraad en raadscommissie vergaderen in 2020 op woensdagavonden

Vanaf januari 2020 vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissie op woensdag in plaats van dinsdag. De eerste vergadering vindt plaats op 22 januari.

Op www.gemeenteraadterschelling.nl vindt u het vergaderschema en de agenda’s. De vergaderingen zijn live te volgen via terschelling.raadsinformatie.nl en u bent uiteraard van harte welkom op het gemeentehuis om een vergadering bij te wonen.

Evert van Leunen benoemd tot commissielid

In de raadsvergadering van 24 september 2019 is dhr. E.J. van Leunen, voormalig wethouder en raadslid, benoemd tot lid van de raadscommissie namens de fractie PvdA. Hij vervangt dhr. H. van Deelen.

Jan Jongsma benoemd tot commissielid

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is dhr. J. Jongsma benoemd tot lid van de raadscommissie namens de fractie VVD. Dhr. Jongsma heeft eerder raadslid Ruige vervangen tijdens diens afwezigheid begin 2019.

Raadslid Ruige tijdelijk vervangen.

Raadslid Danny Ruige van de fractie van de VVD heeft de voorzitter van de raad (de burgemeester) vanwege persoonlijke omstandigheden schriftelijk verzocht hem tijdelijk te ontslaan als raadslid. Door de voorzitter van de raad is op 15 februari 2019 ingestemd met dat verzoek. Het raadslidmaatschap van de heer Ruige herleeft van rechtswege zestien weken na ingang van het tijdelijk ontslag.

De gemeenteraad zal worden voorgesteld op 26 februari 2019 de heer Jan Jongsma (eveneens VVD) als tijdelijk vervanger van de heer Ruige te installeren.

Raadslid Schol tijdelijk vervangen.

Raadslid Aukje Schol van de fractie van de PvdA heeft de voorzitter van de raad (de burgemeester) vanwege persoonlijke omstandigheden schriftelijk verzocht haar tijdelijk te ontslaan als raadslid. Door de voorzitter van de raad is op 10 december 2018 ingestemd met dat verzoek. Het raadslidmaatschap van Schol herleeft van rechtswege zestien weken na ingang van het tijdelijk ontslag.

De gemeenteraad zal worden voorgesteld op 18 december 2018 de heer E.J. (Evert) van Leunen (eveneens PvdA) als tijdelijk vervanger van mevrouw Schol te installeren.

COLLEGE

Op 28 mei, in een extra raadsvergadering, zijn de nieuwe wethouders benoemd en is het Eilandakkoord vastgesteld. U kunt deze vergadering hier terugluisteren.

Namens de PvdA is Sietze Haringa benoemd tot wethouder, namens de VVD Jeltje Hoekstra-Sikkema, elk met een formatie van 0,8 fte.

Foto: De Eilandpers

EILANDAKKOORD

Op maandag 28 mei zullen in een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders benoemd worden. Tevens zal in die vergadering het Eilandakkoord besproken worden, met als doel dit vast te stellen. Bij dit agendapunt zijn ook niet-raadsleden welkom om het woord te voeren, mits zij zich vóór 25 mei hebben aangemeld bij de griffie via grifts@terschelling.nl .

De volledige agenda en stukken, waaronder het Eilandakkoord, vindt u hier.

PERSBERICHT D.D. 14 mei 2018
Nieuwe wethouder PvdA

De Partij van de Arbeid op Terschelling zal Sietze Haringa voordragen als wethouderskandidaat.

Sietze Haringa (1958) is een geboren en getogen Terschellinger. Na zijn studie is hij aan de vaste wal gaan wonen en werken.

Toch is hij altijd betrokken gebleven bij het eiland en veelvuldig op het eiland aanwezig. Zowel voor familiebezoeken, als ook in diverse functies voor eilander organisaties. Bijvoorbeeld voor het bestuur van Oerol of als onafhankelijk voorzitter van de Raden van Advies Waddenveren en voor het bestuur van de Waddenvereniging.

Tot 2016 was Haringa jarenlang partner bij KPMG, alwaar hij werkzaam was als accountant en adviseur. Sinds zijn uittreden als partner is hij actief als toezichthouder, bestuurslid en zelfstandig adviseur van diverse organisaties.

Welke portefeuilles Haringa zal gaan invullen, is nu nog niet bekend. Dat moet nog besproken en verdeeld worden met de andere Collegeleden.

In een extra raadsvergadering op 28 mei zullen de wethouders van het nieuwe College geïnstalleerd worden.

PERSBERICHT D.D. 9 mei 2018
Voortgang formatie

De afgelopen weken hebben PvdA en VVD met elkaar gewerkt aan de totstandkoming van een eilandakkoord voor Terschelling. De gesprekken zijn begeleid door formateur Irona Groeneveld. Het eilandakkoord is voortgekomen uit de gesprekken die gevoerd zijn met de raadsfracties, eilanders, ondernemers en belangenorganisaties.

"We willen samen met de eilanders bouwen aan een krachtig, mooi en leefbaar Terschelling. Daarom hebben we ook ingezet op een eilandakkoord; een akkoord met een breed draagvlak op het eiland." zeggen Taco Lugt (VVD) en Christa Oosterbaan (PvdA).

Deze week wordt er nog een financiële doorrekening gemaakt van het akkoord en vindt er een laatste ambtelijke check plaats. Daarna wordt het eilandakkoord openbaar gemaakt en op de website van de gemeente Terschelling geplaatst. Op 28 mei wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. 

GESPREKKEN EILANDAKKOORD

Op 11, 12 en 13 april hebben er gesprekken plaatsgevonden ter voorbereiding op een "eilandakkoord". Op uitnodiging van PvdA en VVD schoven in een zevental gesprekken diverse personen, organisaties en leden van de overige partijen aan om te praten over specifieke thema's. In drie kwartier tijd kwamen respectievelijk onderwijs, verkeer en mobiliteit, zorg, duurzaamheid, wonen, toerisme en werkgelegenheid en tenslotte burgerparticipatie en communicatie ter tafel. Verslagen van de gesprekken kunt u inzien middels de links hieronder.

Gespreksverslag Onderwijs, 11 april 2018

Gespreksverslag Verkeer en mobiliteit, 11 april 2018

Gespreksverslag Zorg, 11 april 2018

Gespreksverslag Duurzaamheid, 12 april 2018

Gespreksverslag Wonen, 12 april 2018

Gespreksverslag Toerisme en werkgelegenheid, 13 april 2018

Gespreksverslag Burgerparticipatie en communicatie, 13 april 2018

PERSBERICHT 18 april 2018
Evert van Leunen

Nu op Terschelling aan een nieuwe coalitie en een nieuw college van B&W wordt gewerkt door een "eiland-programma" op te stellen, moeten wij u melden dat Evert van Leunen als wethouder geen deel uit zal maken van het nieuwe college van B&W. Gedurende een interim-periode van negen maanden heeft Evert deze functie voor de PvdA op Terschelling bekleed. We hebben allen veel tijd en energie gestoken in deze interim periode, maar we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat Evert beter tot zijn recht zal komen in een andere functie.

De PvdA op Terschelling zal op zoek gaan naar een nieuwe wethouderskandidaat voor de komende bestuursperiode.
Wij danken een ieder die Evert geadviseerd en gesteund heeft en kijken terug op een goede periode.

Fractie PvdA Terschelling en Evert van Leunen.

BERICHT VOORTGANG FORMATIE, 16 april 2018

Dag allen,

Zoals bekend zijn VVD en PvdA met elkaar in gesprek om te komen tot een eilandakkoord. Voor dit akkoord is inbreng gevraagd van de raadsfracties, ondernemers, eilanders en belangenorganisaties. Afgelopen woensdag- donderdag- en vrijdagmorgen zijn over een zevental onderwerpen gesprekken gevoerd. Wij hebben die gesprekken als heel zinvol en plezierig ervaren. Hartelijk dank voor jullie inbreng in die gesprekken!

Dit weekeind zijn al een flink aantal onderwerpen uit deze sessies aan de orde geweest in gesprekken tussen PvdA en VVD en is een begin gemaakt met het eilandakkoord. De gesprekken zijn begeleid door formateur Irona Groeneveld.

Deze week zal er nog een gesprek plaatsvinden met de andere fracties, waarin zij ook nog hun inbreng voor het eilandakkoord kunnen meegeven aan de onderhandelende partijen.

In de tweede week van mei hopen wij een concept-akkoord voor te kunnen leggen aan de Gemeenteraad ter bespreking.

met vriendelijke groet, Christa Oosterbaan, PvdA Taco Lugt, VVD

PERSBERICHT 26 maart 2018
Verkiezingen gemeenteraad 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. 'De kiezer heeft gesproken'. Op Terschelling is de PvdA de grootste gebleven met 4 van de 11 raadszetels. De fractievoorzitter van de PvdA, Christa Oosterbaan, gaat in gesprek met de VVD om te komen tot een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college van B&W.
De VVD, bij de verkiezingen één zetel gewonnen en heeft nu 3 raadszetels, heeft ingestemd met het verzoek van de PvdA.
In de openbare raadsvergadering van donderdag 29 maart a.s. worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Tevens wordt de verkiezingsuitslag toegelicht en zal het verloop van het formatieproces met alle partijen worden besproken.
U bent om 19.30 uur van harte welkom om het gesprek bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

Top