Werkwijze gemeenteraad

De gemeente Terschelling wordt bestuurd door de Gemeenteraad: 11 leden die voor een periode van vier jaar (2018 - 2022) zijn gekozen door de inwoners van de gemeente Terschelling. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier.

De vergaderingen van de gemeenteraad worden gehouden in het gemeentehuis aan de Burgemeester van Heusdenweg 10a in West-Terschelling. Tenzij anders aangegeven, vinden de vergaderingen plaats op woensdag om 19.30 uur. De vergaderingen van gemeenteraad en de vaste raadscommissie voor overleg en voorbereiding zijn in principe openbaar.

De stukken voor de vergadering liggen ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. Inspreken is mogelijk bij de commissievergaderingen. Hiertoe stelt de voorzitter belanghebbenden of vertegenwoordigers van organisaties en doelgroepen in de gelegenheid het woord te voeren over een op de agenda voorkomend onderwerp.

De verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie kunt u live en naderhand bekijken en beluisteren via internet: https://terschelling.raadsinformatie.nl/

Vanaf 7 april 2015 is de gemeenteraad van Terschelling gestart met een nieuwe informele werkwijze;  Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de gemeenteraad, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via deze link: http://eepurl.com/dm0II1 U kunt bij aanmelding kiezen voor de maandelijkse nieuwsbrief en/of voor een bericht wanneer er nieuwe vergaderstukken online staan. Natuurlijk kunt u zich ook op ieder gewenst moment afmelden.

De gemeenteraad van Terschelling werkt volgens een vast maandelijks schema:

1. Het presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie, de griffier en de fractievoorzitters. Het presidium stelt de voorlopige agenda van de commissie- en gemeenteraadvergadering op, adviseert de raad over wat er met de ingekomen stukken van de raad moet gebeuren en geeft aanbevelingen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn commissies. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

2. De raadscommissie

In de raadscommissie worden de agendapunten voor de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereid. Er worden standpunten bepaald, meningen gevormd bijgesteld of soms gewijzigd. Bij elk agendapunt formuleert de raadscommissie een advies aan de gemeenteraad. In de raadscommissie zijn alle gemeenteraadsleden vertegenwoordigd. Mevrouw M. (Marika) Spanjer-Ramaker is voorzitter van de raadscommissie en dhr. D. (Danny) Ruige is plaatsvervangend commissievoorzitter.

De raadscommissie vergadert elke maand op een woensdagavond, vanaf 19.30 uur. U kunt de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. Ook kunt u tijdens de commissievergadering inspreken, maximaal 5 minuten. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de raadsgriffier, mevrouw J. (Janny) Hofman jhofman@terschelling.nl.

3. Raadsvergaderingen 

De gemeenteraad vergadert één keer in de vier weken, op een woensdagavond, vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering neemt de gemeenteraad besluiten, worden actuele onderwerpen besproken en eventueel ophelderende vragen gesteld aan het college. Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat plaats voordat de raad besluit. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee. U kunt de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. U kunt tijdens de raadsvergadering niet inspreken.  

De agenda en vergaderstukken kunt u circa 10 dagen voorafgaand aan de vergadering raadplegen of downloaden via vergaderingen. De vergaderingen van de raad en commissie worden ook uitgezonden via internet

De verordeningen van de werkzaamheden van de raad en de commissie zijn te vinden in het  Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Gemeente Terschelling 2016 en in de Verordening op de raadscommissie Gemeente Terschelling 2016

Top