Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. De waddeneilanden hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraden van de waddeneilanden in de taken. De leden van de Rekenkamercommissie zijn onafhankelijk en hebben geen directe binding met de politiek van de eilanden.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet en geeft aanbevelingen voor verbeteringen. De uitkomsten van onderzoek en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad bepaalt welke politieke of bestuurlijke gevolgen een onderzoek krijgt. De gemeenteraad kan het college van B&W vragen om maatregelen te nemen. Het is de bedoeling dat de gemeente leert van rekenkameronderzoek.

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Bij de keuze voor onderwerpen heeft de commissie oog voor wat er op Texel leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Gemeentebestuur en burgers kunnen zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.


Visie en werkwijze Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie streeft naar het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokale bestuur in de gemeente. In een visiedocument, reglement van orde en jaarplannen staan de visie en werkwijze van de Rekenkamercommissie verder uitgeschreven. Deze en andere stukken vindt u bij de Visie en werkwijze.


Contact met de Rekenkamercommissie

Heeft u vragen aan de Rekenkamercommissie? Of wilt u een onderwerp aandragen voor onderzoek? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail. Dit kan naar rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com. De Rekenkamercommissie heeft tevens een eigen webpagina.

Top